Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. O nás
 3. Odbor politík udržateľného rozvoja

Odbor politík udržateľného rozvoja

Odbor politík udržateľného rozvoja ISA monitoruje plnenie programového vyhlásenia vlády a plnenie strategických materiálov rezortného a nadrezortného charakteru so zameraním na dopady na blahobyt domácností, produktivitu a konkurencieschopnosť firiem a opatrenia verejných politík.

Odbor politík udržateľného rozvoja v rámci svojej činnosti najmä:

 • systematicky spolupracuje s Úradom vlády SR na monitoringu a vyhodnocovaní plnenia programového vyhlásenia vlády,
 • koordinuje a posudzuje koherenciu strategických dokumentov hospodárskej a sociálnej politiky a vyhodnocuje potrebu ich zosúladenia, synergických efektov a modifikácie,
 • v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy ako aj ďalšími relevantnými inštitúciami systematicky monitoruje a vyhodnocuje plnenie strategických materiálov rezortného a nadrezortného charakteru,
 • spolupracuje s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy ako aj ďalšími relevantnými inštitúciami pri príprave dokumentov strategického, koncepčného a metodického charakteru v oblasti udržateľného rozvoja a strategického plánovania a riadenia,
 • posudzuje významné návrhy v oblastiach stratégií, politík a regulácií s hospodárskym a sociálnym vplyvom,
 • zabezpečuje získavanie relevantných dát pre monitoring a vyhodnocovanie plnenia programového vyhlásenia vlády a stratégií,
 • vykonáva koordinačnú úlohu a monitoring plnenia míľnikov a cieľov v komponente 18 Plánu obnovy,
 • vypracováva analytické výstupy a strategické odporúčania v otázkach hospodárskych a sociálnych politík, najmä vo väzbe na dlhodobú udržateľnosť verejných financií, blahobyt a zvyšovanie životnej úrovne domácností a zvyšovanie produktivity,
 • koordinuje činnosti, zbiera relevantné podklady a vyhodnocuje politiky a opatrenia v oblasti produktivity a spracováva ročnú správu o produktivite v spolupráci s ostatnými odbormi sekcie a príslušnými analytickými jednotkami ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
 • vykonáva koordinačnú, stykovú, metodickú, analytickú, posudzovaciu a spolurozhodovaciu činnosť vo vzťahu k agende udržateľného rozvoja a strategického plánovania a riadenia,
 • rozvíja a koordinuje spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami, najmä OECD, OSN a EÚ, ako aj multilaterálne a bilaterálne vzťahy, najmä s členskými krajinami EÚ, v oblasti agendy udržateľného rozvoja a strategického plánovania a riadenia, vrátane implementácie projektov spolupráce,
 • spolupracuje s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy ako aj ďalšími relevantnými inštitúciami pri príprave dokumentov strategického, koncepčného a metodického charakteru v oblasti udržateľného rozvoja a strategického plánovania a riadenia,
 • pripravuje odborné stanoviská pre podpredsedu vlády za oblasť udržateľného rozvoja v kontexte vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov, a za oblasť strategického plánovania a riadenia,
 • zabezpečuje sekretariát pre Radu vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, vrátane jej pracovných skupín,
 • zabezpečuje sekretariát pre Národnú radu pre produktivitu a súvisiace projekty technickej pomoci,
 • koordinuje vypracovanie a vyhodnocovanie monitorovacieho rámca udržateľného rozvoja na Slovensku v spolupráci so Štatistickým úradom SR, ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy a domácimi a zahraničnými odbornými inštitúciami a organizáciami,
 • koordinuje vypracovanie, aktualizáciu a uplatňovanie metodík týkajúcich sa tvorby strategických a koncepčných dokumentov a kontroluje súlad tvorby strategických dokumentov s platnými metodikami,
 • rozvíja princíp partnerstva medzi verejným, súkromným, akademickým a mimovládnym sektorom vo vzťahu k agende udržateľného rozvoja a strategického plánovania a riadenia,
 • podieľa sa na publicite a informovanosti o agende udržateľného rozvoja a strategického plánovania a riadenia, vrátane prostredníctvom podpory vzdelávania pre udržateľný rozvoj.